آشنایی با مدیریت

مدیر طرح و برنامه
دکتر یاسر شهبازی
شماره تلفن مستقیم : 35297302-041
آدرس الکترونیکی: Shahbazi.y@gmail.com


مشاور مدیر طرح و برنامه
دکتر سجاد پاکزاد
شماره تلفن مستقیم : 35421731-041
شماره تلفن داخلی: 35297308-041
آدرس الکترونیکی: s.pskzad@tabriziau.ac.ir

سیما خسروشاهیان
معاون طرح و برنامه
شماره تلفن مستقیم :  35419977-041
شماره تلفن داخلی: 35297312-041
آدرس الکترونیکی: srakhosro@yahoo.com

حسن سعیدی نیا
کارشناس طرح و برنامه
شماره تلفن داخلی: 35297313-041
شماره تلفن فاکس: 35419977-041
آدرس الکترونیکی: h_saeedinia@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419977-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.