افراد 
دکتر یاسر شهبازی
مدیر بودجه، تشکیلات و نظارت راهبردی
شماره دفتر: 04135421731
ایمیل: shabazi.y@gmail.com
سیما خسروشاهیان
معاون مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
شماره تلفکس: 04135419977
شماره داخلی: 312
ایمیل: srakhosro@yahoo.com
   

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419977-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.