تشکیلات و تحول اداری و بهره وری


-    انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
-    همكاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه .
-    جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
-    تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدف ها و خط مشی کلی دانشگاه.
-    نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها .
-    دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی .
-    ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.
-    نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها .
-    بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیت های جاری و عمرانی .
-    مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.
-    انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همكاری واحدهای ذیربط.
-    مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفكیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تكرار و تداخل وظایف دانشگاه.
-    تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشكیلاتی) و تهیه و تنظیم پست های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت های واحدهای تابعه دانشكده با همكاری واحدهای ذیربط .
-    برقراری ارتباط با مراجع ذی صلاح جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشكیلات دانشگاه.
-    مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امناء .
-    بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشكلات سازمانی آنها.
-    تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت ها، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.
-    مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی ربط .
-    مطالعه و بررسی طبقه بندی مشاغل کارکنان دانشگاه.
-    تشخیص و تعیین رشته شغلی پست های سازمانی با توجه به طرح های طبقه بندی مشاغل .
-    مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر هیأت علمی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور .
-    برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری .
-    پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه.
-    برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتكار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.
-    برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظام های مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی .
-    انجام طرح های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشكیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستمها و روشهای مورد عمل در دانشگاه.
-    انجام طرح های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها .
-    برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستم ها، روش ها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید .
-    انجام امور اداری، مكاتبات، دستور کار، تهیه، تدوین و تنظیم مصوبات کمیسیون دایمی و هیأت امناء، و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذی ربط.
-    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419977-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.