سامانه ها

سامانه آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری http://hes.msrt.ir/sysworkflow/fa/vezarat/login/login
سایت دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم https://budget2.msrt.ir
سامانه اعتبارات پروژه های مدیریت سبز http://gptest.msrt.ir
سامانه رتبه بندی و ارزیابی دانشگاههای سبز https://gur.msrt.ir
سامانه هوشمند آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی https://saham.irphe.ac.ir/frm/login/login.aspx
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419977-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.